Uusia osallistumisen muotoja kuntalaisille, avoimuutta päätöksentekoon ja hallintoon (Valtuustoaloite)

3.4.2018

Avoimuus on tärkeää niin päätöksenteossa kuin hallinnossa. Euroopan unionissa avoimuusperiaatetta sovelletaan muun muassa niin, että komissaarit ja heidän kabinettiensa jäsenet ilmoittavat julkisessa kalenterissa tapaamiset, joita heillä on erilaisten organisaatioiden ja yritysten kanssa EU:n politiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen. Tällainen julkinen kalenteri lisäisi päätöksenteon läpinäkyvyyttä myös kunnallishallinnossa.

Jyväskylässä on viime vuosina kehitetty kiitettävässä määrin kuntalaisten osallistumisen muotoja. On erilaisia asiakasraateja, asukaskyselyjä ym. Kuntalaiset eivät halua olla passiivista vaalikarjaa, joka muistetaan vain vaalien alla. Ihmiset haluavat kaiken aikaa olla mukana vaikuttamassa omaan elinympäristöönsä ja heille läheisiin ja tärkeisiin asioihin.

Esitän, että kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan mm. antamalla tiloja maksutta asukkaiden käyttöön ja mahdollistamalla tiedonsaantia vaihtoehtoisten esitysten tekemiseen. Kaupungin tuottaman tiedon tulee nykyisen kapulakielisyyden sijasta olla ihmisläheisellä, ymmärrettävällä tavalla ilmaistua. Tietoa on oltava saatavilla myös jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Osallistuva budjetointi on keino saada asukkaita mukaan toiminnan suunnitteluun antamalla heille myös todellista päätösvaltaa. Esitän osallistuvan budjetoinnin ottamista käyttöön ensi alkuun muutamilla toimialoilla vaikkapa Helsingin tapaan nuorisotoimessa ja opetustoimessa.

Kaupungin toimintaa on siirretty enenevässä määrin liikelaitoksiin ja osakeyhtiöihin, jolloin päätöksenteon julkisuus on entisestään vähentynyt. Kun lautakuntien kokoukset ovat suljettuja, ei niissä käydyistä keskusteluista saa kertoa ulos. Näin päätösten todelliset perustelut jäävät pimentoon eivätkä tule äänestäjien tietoon.

Päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi esitän, että Jyväskylä osoittaa ennakkoluulottomuutta avaamalla lautakuntien, kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten kokoukset kaikkien kiinnostuneiden seurattaviksi siltä osin kuin se on lain puitteissa mahdollista.

Avoimuus on tärkeää niin päätöksenteossa kuin hallinnossa. Euroopan unionissa avoimuusperiaatetta sovelletaan muun muassa niin, että komissaarit ja heidän kabinettiensa jäsenet ilmoittavat julkisessa kalenterissa tapaamiset, joita heillä on erilaisten organisaatioiden ja yritysten kanssa EU:n politiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen. Tällainen julkinen kalenteri lisäisi päätöksenteon läpinäkyvyyttä myös kunnallishallinnossa.

Esitän, että Jyväskylä on kuntakentässä edelläkävijä ja ottaa käyttöön julkisen kalenterin, jossa kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö, toimialajohtajat ja muut keskeisissä tehtävissä olevat viranhaltijat ilmoittavat niistä tapaamisista, joita heillä on erilaisten yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa kaupungin toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon liittyen.

 

Jyväskylässä 29.toukokuuta 2017


Riitta Tynjä, SKP