Paikallispolitiikka

[1-15] [16-30] [31-45]
Vaikuttaa siltä, että suunnittelijat ja suunnitelmista päättävät ovat itse reipasjalkaisija kuntoilijoita. He ovat tyystin unohtaneet meidät, jotka syystä tai toisesta emme kykene kävelemään pitkiä matkoja, ellei ole mahdollisuutta levähtää matkan varrella.
Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluiden kuvaukset ja linjaukset niiden myöntämisperusteista ovat nyt kansalaisten kommentoitavina https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/776/
Hossein Najafi ei enää SKP:ssä
Kun tiedetään ennaltaehkäisyn ja matalan kynnyksen palvelujen edullisuus niin yhteiskunnan kuin yksilönkin kannalta, on täyttä hulluutta kunnilta jättää Mobile nyt pitkälti lahjoitusten varaan.
Tavoitteet paremmista palveluista ja eriarvoisuuden vähentämisestä sote-palveluissa edellyttävät palvelujen rahoituksen tuntuvaa tasokorotusta, peruspalvelujen vahvistamista ja säilyttämistä pääosin kuntien järjestäminä lähipalveluina, palvelumaksujen alentamista ja lopulta poistamista sekä ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämistä.
Kilpailutuksilla ei pystytä saamaan merkittäviä säästöjä, koska valtakunnallisesti lastensuojelun laitoshoidossa on vallalla myyjän markkinat. Sen sijaan kaupungin omia palveluja lisäämällä ja työntekijöiden osaamisesta ja jaksamisesta huolehtimalla voidaan kustannuskehitykseen vaikuttaa tehokkaasti.
Toisten ihmisten seura, yhdessä tekeminen ja terveellisen ruuan nauttiminen ovat monelle vanhukselle tärkeitä asioita, jotka ovat aiemmin mahdollistuneet lähellä, omalla asuinalueella sijaitsevassa päiväkeskuksessa. Moni on kyennyt liikkumaan sinne omin jaloin.
Sillä, että ikäihmiset lähtevät neljän seinän sisältä ulos, on monenlaisia positiivisia vaikutuksia. Kun ihminen kykenee omatoimisesti liikkumaan, hän tarvitsee vähemmän yhteiskunnan palveluja. Penkit ovat halpa keino edistää terveyttä ja hyvinvointia.
Jyväskylän kaupungin johto käyttää konsulttien apua ikävien, kaupunkilaisten etujen vastaisten esitysten tekemiseen. Mielestämme verovarojen käyttäminen konsulttipalkkioihin on haaskausta. Kaupungin johdon ja päättäjien tulee ottaa lähtökohdaksi kaupunkilaisten kuuleminen, vallan hajauttaminen ja uudenlaisten osallistumistapojen kehittäminen.
Kaupungin vanhusten, heidän omaistensa tai työntekijöiden ääni ei kuulu kaupungintalon seinien sisäpuolelle, ei etänä eikä muulla tavoin. Jos kurssia ei pikaisesti käännetä, niin vanhusten kotihoito kriisiytyy. Toistaiseksi on selvitty asiakkaistaan huolta kantavien lähihoitajien ja sairaanhoitajien uhrautuvalla ja solidaarisella työpanoksella, mutta äärirajoilla on menty jo liian pitkään.
Kaupungin hyvin toimivat ja laadukkaat palvelut ovat köyhän tuki ja turva. Jyväskylän nykyinen hyvinvointisuunnitelma ei huomioi riittävästi köyhien ja huonompiosaisten tilannetta. Tarvitaan pureutumista köyhyyden syihin ja ilmenemiseen, jotta voidaan vähentää pahoinvointia ja eriarvoisuutta. Tavoitteena tulee olla kaikkien kaupunkilaisten hyvinvoinnin parantaminen.
Asukkaiden tiedonsaannin ja osallistumisen laajentaminen on tärkein keino ennalta ehkäistä korruptiota. Valmistelussa tulee olla erilaisia vaihtoehtoja, joihin asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa. Päätöksenteon kunnissa tulee olla avointa ja julkista.
Koronan myötä eriarvoisuus on monessa suhteessa kasvanut ja kaikkein heikoimmilla olevien tilanne entisestään pahentunut. Jyväskylän köyhiä koskevien asioiden käsittelyprosessi on pitkä kuin nälkävuosi.
Kaupungin kotihoidon työntekijöiden työtaakkaa on kevennettävä ja vanhuksille on suotava lisää aikaa. Kaupungin on laadittava vanhusten kotihoitoon valtuustokauden mittainen henkilöstöpoliittinen ohjelma, jolla työntekijöiden määrää lisätään vuosittain laadukkaan vanhustenhoidon turvaamiseksi.
Yhtenä esimerkkinä ensi vuoden budjettiesityksestä nostan esiin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksualennuksista- ja vapautuksista luopumisen. Maksuhan ei ole tulosidonnainen kuten päivähoitomaksu vaan se on tasamaksu.