Paikallispolitiikka

[1-15] [16-30] [31-40]
Kilpailutuksilla ei pystytä saamaan merkittäviä säästöjä, koska valtakunnallisesti lastensuojelun laitoshoidossa on vallalla myyjän markkinat. Sen sijaan kaupungin omia palveluja lisäämällä ja työntekijöiden osaamisesta ja jaksamisesta huolehtimalla voidaan kustannuskehitykseen vaikuttaa tehokkaasti.
Toisten ihmisten seura, yhdessä tekeminen ja terveellisen ruuan nauttiminen ovat monelle vanhukselle tärkeitä asioita, jotka ovat aiemmin mahdollistuneet lähellä, omalla asuinalueella sijaitsevassa päiväkeskuksessa. Moni on kyennyt liikkumaan sinne omin jaloin.
Sillä, että ikäihmiset lähtevät neljän seinän sisältä ulos, on monenlaisia positiivisia vaikutuksia. Kun ihminen kykenee omatoimisesti liikkumaan, hän tarvitsee vähemmän yhteiskunnan palveluja. Penkit ovat halpa keino edistää terveyttä ja hyvinvointia.
Jyväskylän kaupungin johto käyttää konsulttien apua ikävien, kaupunkilaisten etujen vastaisten esitysten tekemiseen. Mielestämme verovarojen käyttäminen konsulttipalkkioihin on haaskausta. Kaupungin johdon ja päättäjien tulee ottaa lähtökohdaksi kaupunkilaisten kuuleminen, vallan hajauttaminen ja uudenlaisten osallistumistapojen kehittäminen.
Kaupungin vanhusten, heidän omaistensa tai työntekijöiden ääni ei kuulu kaupungintalon seinien sisäpuolelle, ei etänä eikä muulla tavoin. Jos kurssia ei pikaisesti käännetä, niin vanhusten kotihoito kriisiytyy. Toistaiseksi on selvitty asiakkaistaan huolta kantavien lähihoitajien ja sairaanhoitajien uhrautuvalla ja solidaarisella työpanoksella, mutta äärirajoilla on menty jo liian pitkään.
Kaupungin hyvin toimivat ja laadukkaat palvelut ovat köyhän tuki ja turva. Jyväskylän nykyinen hyvinvointisuunnitelma ei huomioi riittävästi köyhien ja huonompiosaisten tilannetta. Tarvitaan pureutumista köyhyyden syihin ja ilmenemiseen, jotta voidaan vähentää pahoinvointia ja eriarvoisuutta. Tavoitteena tulee olla kaikkien kaupunkilaisten hyvinvoinnin parantaminen.
Asukkaiden tiedonsaannin ja osallistumisen laajentaminen on tärkein keino ennalta ehkäistä korruptiota. Valmistelussa tulee olla erilaisia vaihtoehtoja, joihin asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa. Päätöksenteon kunnissa tulee olla avointa ja julkista.
Koronan myötä eriarvoisuus on monessa suhteessa kasvanut ja kaikkein heikoimmilla olevien tilanne entisestään pahentunut. Jyväskylän köyhiä koskevien asioiden käsittelyprosessi on pitkä kuin nälkävuosi.
Kaupungin kotihoidon työntekijöiden työtaakkaa on kevennettävä ja vanhuksille on suotava lisää aikaa. Kaupungin on laadittava vanhusten kotihoitoon valtuustokauden mittainen henkilöstöpoliittinen ohjelma, jolla työntekijöiden määrää lisätään vuosittain laadukkaan vanhustenhoidon turvaamiseksi.
Yhtenä esimerkkinä ensi vuoden budjettiesityksestä nostan esiin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksualennuksista- ja vapautuksista luopumisen. Maksuhan ei ole tulosidonnainen kuten päivähoitomaksu vaan se on tasamaksu.
Keski-Suomessa ei ole ollut ympärivuorokautista hoitoa tarjoavaa lastenpsykiatrista osastoa kuuteen vuoteen. Pienimmät potilaat ovat joutuneet hakeutumaan hoitoon Kuopioon asti edellyttäen, että sieltä on hoitopaikka järjestynyt. Uudessa Keski-Suomen keskussairaalan yhteydessä toimivassa perhehoitoyksikössä lapsipotilaita voidaan hoitaa intensiivisesti yhdessä perheen kanssa.
Kuntien talouden vahvistamiseksi tarvitaan myös rakenteellisia muutoksia verotukseen. Pääomatuloja pitää alkaa verottaa palkkatulojen tavoin ja niistä pitää alkaa maksaa myös kunnallisveroa. Nykyisessä tilanteessa ei ole oikein, että kunnissa on rikkaita vapaamatkustajia, joille mahdollistetaan verojen välttely.
Parkkihallien rakentaminen yhteiskunnan toimesta tukee yksityisautoilua eikä ole kestävän kehityksen mukaista kaupunkipolitiikkaa. Jyväskylän tulee sen sijaan panostaa nykyistä enemmän julkiseen liikenteeseen niin, että siitä tulee oikeasti kilpailukykyinen vaihtoehto yksityisautoilulle.
Alva Oy:n myyntiaikeet ovat sen suuruusluokan, satojen miljoonien eurojen kysymys, että siitä voisi aivan hyvin järjestää neuvoa antavan kansanäänestyksen Jyväskylässä. Vähin mitä valtuustopuolueiden johtohenkilöt voisivat tehdä, olisi kysyä omien jäsentensä ja kannattajiensa mielipidettä.
Saamme jälleen seurata vuosittain toistuvaa näytelmää Jyväskylän kaupungin talousarvion laadinnasta. Keväällä kaupunginhallitus asettaa hallintokunnille raamit, jotka lautakunnat ylittävät syksyllä esityksissään.